• cftc:现货棉花未定价合约情况-凯发k8唯一入口

  2011-03-14 来源:中国服装网 编辑:曹海红 浏览次数:11
  截止3月4日,现货棉花销售或棉商采购未定价部位,基于纽约期棉合约,500 磅/ 包。这些合约的价格尚未锁定。

   *-代表较上周的变化,以上周的调整数据为基础。

  合约看跌卖出前报告变化看涨买入前报告变化
  11-037        91      -84          0         0       0
  11-0520,982    21,891     -909        637       636       1
  11-0736,091    36,317     -226      1,752     1,863    -111
  11-101,066     1,098      -32          1         1       0
  11-1215,945    15,557      388      8,727     8,692      35
  12-033,680     3,603       77      1,278     1,128     150
  12-053,348     3,220      128         87        87       0
  12-076,303     5,746      557      1,991     2,038     -47
  12-12700       700        0      4,646     4,303     343
  13-03255       260       -5          0         0       0
  13-0520        20        0
  13-070         0        0          0         0       0
  合计88,397    88,503     -106     19,119    18,748     371

  合约空盘量前报告变化
  11-03376       482     -106
  11-0570,566    71,977   -1,411
  11-0739,083    37,041    2,042
  11-10401       370       31
  11-1257,146    57,196      -50
  12-033,850     3,855       -5
  12-051,025     1,279     -254
  12-071,614     1,568       46
  12-121,062     1,036       26
  13-0351        64      -13
  13-0554        10       44
  13-072         2        0
  13-1254        55       -1
  合计175,284   174,935      349

  关键词:

  热点推荐

  >>更多

  人物访谈

  >>更多